รอสักครุ่...

กิจของเรา... ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง

แต่เพื่อให้เป็นความดี...แก่ผู้ที่จะมาในภายหลัง

บทความวิชาการ

MPSC

บทความวิชาการ

ถิ่นกำเนิดภาษาบาลี

เถรวาทกับหินยานต่างกันอย่างไร

การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎก ใบลานอักษรขอมคัมภีร์มัชฌิมนิกาย ที่พบในประเทศไทยและกัมพูชา

การสร้างฐานข้อมูลคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน: แนวทางการอ่านและปริวรรตคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ในกรณีที่พบปัญหาตัวอักษรคลุมเครือ

การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอม ในประเทศไทยและกัมพูชา

ธารความรู้

เล่าเรื่องลาน

เล่าเรื่องลาน

การสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ที่พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาสร้างถวายไว้เป็นมรดกธรรมในพระพุทธศาสนา

ทั้งหมด 7 บทความ
จารธรรมวินัย

จารธรรมวินัย

การสร้างคัมภีร์ใบลานจากใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่า ที่จดจารพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่รวมเข้ากันเป็นมัดคัมภีร์

ทั้งหมด 10 บทความ
หอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎก

ธรรมเจดีย์ ที่ประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ถูกบรรจงสร้างด้วยศิลปะอันประณีตงดงามเพื่อรองรับธรรมรัตนะอันพิสุทธิ์

ทั้งหมด 5 บทความ
อุปถัมภกพระศาสน์

อุปถัมภกพระศาสน์

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนานับแต่ สมัยสุโขทัยจวบจนบูรพกษัตริย์ ๙ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ล้วนทรงดำรงฐานะองค์ศาสนูปถัมภกยอยกพระศาสนา

ทั้งหมด 11 บทความ
เถรวาทจารีต

เถรวาทจารีต

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่บันทึกไว้ในวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งตำนานสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่ยืนยงเป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศศรีลังกาและเมียนมา

ทั้งหมด 8 บทความ
ประณีตศาสน์ศิลป์

ประณีตศาสน์ศิลป์

ความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับ การสรรสร้างสื่อเพื่อบันทึกเรื่องราวคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงความเคารพบูชา และศรัทธาปสาทของผู้น้อมถวาย

ทั้งหมด 2 บทความ

สื่อ VDO

ตามรอยคัมภีร์โบราณ

ตามรอยคัมภีร์โบราณ

ประวัติศาสตร์การสืบทอดและขั้นตอนการสร้างคัมภีร์ใบลานที่มีมายาวนาน 2,000 กว่าปี

ทั้งหมด 7 ตอน
ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ

ปุราณอักษรา มนตราแห่งอักขระโบราณ

รูปแบบอักษรขอมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สวดและเขียนในยันต์ พร้อมเรื่องราวและคติธรรมที่แฝงอยู่

ทั้งหมด 6 ตอน
ล่องลานธรรม

ล่องลานธรรม

การเดินทางสำรวจเเหล่งข้อมูลและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน

ทั้งหมด 5 ตอน
แวดวงคนลาน

แวดวงคนลาน

บทสัมภาษณ์คนทำงานในวงการคัมภีร์ใบลานในด้านการอนุรักษ์และการศึกษาเชิงวิชาการ

ทั้งหมด 1 ตอน
DTP EVENT

DTP EVENT

ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ทั้งหมด 1 ตอน

กิจกรรม

The 3rd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts (Online): "A study of Variant Readings Found in the Majjhimanikāya"

The 3rd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts (Online): "A study of Variant Readings Found in the Majjhimanikāya"

2020-11-21

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

The 2nd Seminar on Pali Texts and Manuscripts: “Variant Readings Found in the Majjhimanikāya”

The 2nd Seminar on Pali Texts and Manuscripts: “Variant Readings Found in the Majjhimanikāya”

2019-11-09

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 2

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 2

2020-11-08

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: เทคโนโลยีกับใบลาน

สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ: เทคโนโลยีกับใบลาน

2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ

งานอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ

2020-11-07

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1

งานประชุมกลุ่มอนุรักษ์และศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ครั้งที่ 1

2019-09-27

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ร้านหนังสือ

    คัมภีร์ใบลาน มรดกธรรมอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา

    Prism ใบลาน ณ ล้านนา

    นิทรรศการ การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน