รอสักครุ่...

รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน

เข้าชม 499

พระภิกษุสูงวัยใช้มือหนึ่งจับเหล็กจารปลายแหลมและใช้อีกมือหนึ่งช่วยประคองขณะขีดเขียนเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นใบลานที่วางอยู่บนเข่าอย่างชำนาญ น้ำหนักมือที่ลงอย่างพอดีกอปรกับความรู้ในพระธรรมวินัยที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลาหลายพรรษาทำให้ลายเส้นของ แต่ละอักขระคมชัด เรียงเป็นแถวเป็นระเบียบงดงาม ทั้งเนื้อความก็ครบถ้วนสมบูรณ์ ไร้ร่องรอยการแก้ไข ซึ่งการจะจารใบลานให้สวยงามเช่นนี้ได้ต้องผ่านการศึกษา ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต้องอาศัยสมาธิที่จดจ่อ มิเช่นนั้นอาจจารตัวอักษรผิดพลาด คัดลอกเนื้อหาไม่ตรงกับต้นฉบับ หรือจารเนื้อหาไม่ครบถ้วน

แท๊ก

#กษัตริย์
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การทำความสะอาด
#การศึกษา
#การสร้างคัมภีร์
#การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
#การสืบทอดพุทธธรรม
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#ขั้นตอนการจาร
#ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์
#เขม่าไฟ
#คัมภีร์
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลานฉบับเชลยศักดิ์
#คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์
#คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารจารึก
#ฉบับ
#ฉบับคัมภีร์ใบลาน
#ช่างจาร
#ธรรมเนียมการจาร
#น้ำมันยาง
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประเทศพม่า
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระมหากษัตริย์
#ภาษาบาลี
#มรดกธรรม
#รูปแบบการสืบทอด
#ลงดำ
#ลายลักษณ์อักษร
#ลูกประคบ
#เส้นบรรทัด
#เหล็กจาร
#องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน
#อักขระอักษรโบราณ
#อักษรสิงขอม
#อักษรสิงหล
#

หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ