รอสักครุ่...

เตรียมแผ่นลาน จารพระธรรม

เข้าชม 1405

ขั้นตอนการเตรียมลานจากใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นธรรมเจดีย์ที่ ต้องผ่านขั้นตอนอันพิถีพิถัน ตามแบบโบราณจะใช้เหล็กจารเขียนตัวอักษร แล้วนำเขม่าจากควันไฟผสมน้ำมันยางลูบ ขัดด้วยแกลบหยาบ ตัวอักษรก็จะปรากฏชัดขึ้นและติดแน่นอยู่ได้นานนับร้อยปี

แท๊ก

#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การสร้างคัมภีร์
#การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก
#การสืบทอดพุทธธรรม
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#ขั้นตอนการจาร
#ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์
#เขม่าไฟ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารจารึก
#ช่างจาร
#ถวาย
#เถรวาท
#ทีฆนิกาย
#ธรรมเนียมการจาร
#น้ำมันยาง
#นิพพาน
#ใบลาน
#ใบลานการเก็บรักษา
#ประเทศศรีลังกา
#ปรินิพพาน
#ผูก
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระรัตนตรัย
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พระสูตร
#พระอานนท์
#พุทธประวัติ
#ภาษาบาลี
#มรดกธรรม
#มหาวรรค
#มุขปาฐะ
#รูปแบบการสืบทอด
#ลงดำ
#ลบดำ
#ลายลักษณ์อักษร
#ลูกประคบ
#สายสนอง
#สืบทอด
#เส้นบรรทัด
#หลักฐานปฐมภูมิ
#เหล็กจาร
#องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน
#อักษรโบราณ
#อานิสงส์
#อาโลกเลนสถาน

หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ