รอสักครุ่...

จดจำ จรดจาร

เข้าชม 557

การสังคายนาด้วยแบบ มุขปาฐะ เป็นวิธีสืบทอดที่ใช้เรื่อยมาจนถึงการสังคายนาครั้งที่ ๕ ในราว พ.ศ. ๔๐๐ เศษ จึงเปลี่ยนวิธีการสืบทอดเป็น บันทึกเป็นลายลักษณ์ ณ เกาะลังกา นับเป็นการจารคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับแรกของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ซึ่งเป็นต้นแบบของคัมภีร์ที่มีการนำไปปริวรรตถ่ายถอด และคัดลอกเป็นอักษรต่างๆ โดยยังคงภาษาบาลีดั้งเดิมไว้

แท๊ก

#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การสร้างคัมภีร์
#การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกการสืบทอดพุทธธรรม
#ขั้นตอนการจาร
#ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์
#เขม่าไฟ
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารจารึก
#ช่างจาร
#ถ้ำสัตบรรณคูหา
#เถรวาท
#ทีฆนิกาย
#ธรรมเนียมการจาร
#ใบลาน
#ใบลานการเก็บรักษา
#ปฐมสังคายนา
#ประเทศศรีลังกา
#ปริวรรต
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระมหากัสสปะ
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#ภาษาบาลี
#มรดกธรรม
#มุขปาฐะ
#รูปแบบการสืบทอด
#ลงดำ
#ลายลักษณ์อักษร
#ลูกประคบ
#สืบทอด
#เส้นบรรทัด
#เหล็กจาร
#อักษรขอม
#อักษรธรรม
#อักษรธรรมล้านนา
#อักษรธรรมอีสาน
#อักษรโบราณ
#อักษรพม่า
#อักษรสิงหล
#อานิสงส์
#อาโลกเลนสถาน
#

หมวด จารธรรมวินัย ... 9 บทความ