รอสักครุ่...

คัมภีร์แห่งกษัตริย์ สมบัติแห่งแผ่นดิน

เข้าชม 644

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงถือเป็นราชธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชา ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

แท๊ก

#กรุงธนบุรี
#กษัตริย์
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การตกแต่งคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างคัมภีร์
#การสังคายนา
#ขนบธรรมเนียม
#ข้างลาย
#ขุนนาง
#คัมภีร์
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลานฉบับเชลยศักดิ์
#คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์
#คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#จาร
#ฉบับ
#ฉบับคัมภีร์ใบลาน
#ฉลาก
#ชาดทึบ
#ชุบย่อ
#ทองชุบ
#ทองทึบ
#ทองน้อย
#ทองใหญ่
#เทพชุมนุม
#ธรรมเนียม
#ธรรมเนียมการจาร
#ใบรองปก
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประวัติศาสตร์
#พระเจ้าตากสินมหาราช
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบรมวงศานุวงศ์
#พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย
#พระมหากษัตริย์ไทย
#พระรัตนตรัย
#พุทธจักร
#มรดกธรรม
#ไม้ประกับ
#ยุคสมัย
#รดน้ำดำเอก
#รดน้ำแดง
#รดน้ำโท
#รองทรง
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ล่องชาด
#ล่องรัก
#ลายกำมะลอ
#ลายรดน้ำ
#ศาสนูปถัมภก
#สัญลักษณ์ประจำรัชกาล
#สุโขทัย
#องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน
#อยุธยา
#อักษรขอม

หมวด เล่าเรื่องลาน ... 6 บทความ