รอสักครุ่...

ร้อยเรียงลาน สืบสานพุทธธรรม

เข้าชม 483

ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธศาสนาจะมีอายุยืนยาวถึง 5,000 ปี ปู่ย่าตายายของเราจึงอุตสาหะก่อสร้างถาวรวัตถุ และจารึกพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนวัสดุต่างๆ ด้วยความรักและหวงแหนโดยหวังสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวสู่อนุชนรุ่นต่อไป

แท๊ก


หมวด เล่าเรื่องลาน ... 6 บทความ