รอสักครุ่...

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๓)

เข้าชม 460

เรื่องราวของอาณาจักรพุกาม ซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าที่รับเอาความเจริญของชนชาติมอญและปยูเข้าไปผสมผสาน ถือเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประวัติศาสตร์เมียนมา และพุกามได้รับสมญานามว่า ‘เมืองแห่งทะเลเจดีย์’

แท๊ก

#การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน
#การคัดลอก
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การชำระพระพุทธศาสนา
#การปกครอง
#การเปรียบเทียบ
#การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การศึกษา
#การอัญเชิญพระไตรปิฎก
#ขนบธรรมเนียม
#ความรุ่งเรือง
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#โครงการพระไตรปิฎก
#จารึก
#เจดีย์
#เจดีย์ชเวซิกอง
#เจดีย์ชเวดากอง
#ชนชาติพม่า
#ชนเผ่ามอญชาวปยู
#ทะเลเจดีย์
#เทพเจ้า
#นัต
#โบราณคดี
#โบราณวัตถุ
#ใบลานเก่าแก่ที่สุด
#ปฏิบัติ
#ปฏิเวธ
#ปฐมกษัตริย์
#ปยู
#ประติมากรรม
#ประเทศพม่า
#ประเทศเมียนมา
#ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
#ปริยัติ
#ปิตะกะไต้
#แผ่นลาน
#พม่า
#พระเขี้ยวแก้ว
#พระเจ้าวิชัยพาหุ
#พระเจ้าอโนรธา
#พระเจ้าอโนรธามังช่อ
#พระชินอรหันต์
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระไตรปิฎกอักษรพม่า
#พระพุทธเจ้า
#พระพุทธศาสนา
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พุกาม
#ภาษาบาลี
#ภาษาโบราณ
#มิงกะลาบาเมืองสะเทิม
#รอยจารึก
#ลังกา
#ลายลักษณ์อักษร
#วรรณกรรม
#วัฒนธรรมเมียนมา
#วัตถุโบราณ
#วิธีการสืบทอด
#วิหาร
#ศาสนสถาน
#ศิลปะ
#

หมวด เถรวาทจารีต ... 7 บทความ