รอสักครุ่...

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๒)

เข้าชม 828

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ เกาะลังกาหลังพุทธปรินิพพาน ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทีปวงศ์ และพระคัมภีร์มหาวงศ์ กล่าวถึงการประดิษฐานและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ผู้เป็นสหายกับพระเจ้าอโศกมหาราช

แท๊ก

#การจารจารึก
#การเดินทางของพระมหินทเถระ
#การตรัสรู้ธรรม
#การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
#การสังคายนาพระไตรปิฎก
#การเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#กำเนิดประเทศศรีลังกา
#เกาะลังกา
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์
#คัมภีร์ทีปวงศ์
#คัมภีร์มหาวงศ์
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#ตำนาน
#เถรวาท
#ธรรมเนียม
#บันทึก
#ใบลานอักษรสิงหล
#ประเทศศรีลังกา
#ประวัติศาสตร์
#ประวัติศาสตร์ประเทศศรีลังกา
#ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
#แผ่นใบลาน
#พงศาวดาร
#พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
#พระเจ้าอโศก
#พระไตรปิฎก
#พระนางสังฆมิตตา
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
#พระมหินทเถระ
#พระรัตนตรัย
#พระวินัย
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พระสูตร
#พระอภิธรรม
#พุทธศาสนาเถรวาท
#พุทธานุภาพ
#ภิกษุณี
#มรดกธรรม
#มหาวิหาร
#มุขปาฐะ
#เมืองปาฏลีบุตร
#เมืองพุทธ
#รูปแบบการสืบทอด
#ลังกา
#ลังกาทวีป
#ลายลักษณ์อักษร
#วรรณกรรม
#วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
#สมณทูต
#สมัยพุทธกาล
#สังคายนา
#สายจารีตสิงหล
#สิงหล
#หลังปรินิพพาน
#เหตุการณ์สำคัญ
#ชมพูทวีป
#องค์อุปถัมภ์
#อาราม
#อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
#

หมวด เถรวาทจารีต ... 7 บทความ