รอสักครุ่...

วิถีใบลาน แห่งน่านนคร

เข้าชม 861

นับแต่พุทธศตวรรษที่ 18 น่านเป็นนครรัฐที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์แห่งเดียวในเขตอาณาจักรล้านนา เส้นทางการค้าเกลือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับอาณาจักรและเมืองต่างๆ รวมถึงการรับธรรมเนียมการจารคัมภีร์ใบลานด้วยอักษรธรรม และการศึกษาภาษาบาลีที่มีมาตลอดต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดน่านจึงเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

แท๊ก

#กษัตริย์
#การเขียนอักษรธรรม
#การค้า
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การผสมผสานวัฒนธรรม
#การศึกษา
#การศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก
#การศึกษาภาษาบาลี
#ขนบธรรมเนียม
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จักกวาฬทีปนี
#จังหวัดน่าน
#จาร
#จิตรกรรม
#จิตรกรรมฝาผนัง
#เชียงใหม่
#ไตรภูมิพระร่วง เถรวาท
#ธรรมเนียมการจาร
#ธรรมะ
#นครรัฐ
#น่าน
#น่านนคร
#ใบลาน
#ใบลานอักษรธรรม
#ประเพณี
#ปราชญ์แห่งล้านนา
#พงศาวดาร
#พระเจ้าติโลกราช
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระพุทธเจ้า
#พระพุทธศาสนาในจังหวัดน่าน
#พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
#พระมหากษัตริย์
#พระมหาธรรมราชา
#พระยาลิไทย
#พระรัตนตรัย
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พระสิริมังคลาจารย์
#พิธีกรรม
#พุทธศาสนาลังกาวงศ์
#ภาคเหนือ
#ภาษาบาลี
#มรดกธรรม
#มังคลัตถทีปนี
#เมืองน่าน
#ยุคการจารใบลาน
#ยุคทอง
#ยุคทองของอาณาจักรล้านนา
#รักษา
#ลังกาวงศ์
#ล้านช้าง
#ล้านนา
#วจีวิพากษ์
#วรรณกรรม
#วรรณกรรมพระพุทธศาสนา
#วัฒนธรรม
#วัดภูมินทร์
#วากยสัมพันธ์
#วิธีการสืบทอดคำสอน
#เวสสันตรทีปนี
#ศาสนูปถัมภก
#ศิลปวัฒนธรรม
#สถาปัตยกรรม
#สังคายนา
#สืบทอด
#สุโขทัย
#หลวงพระบาง
#แหล่งคัมภีร์
#

หมวด เถรวาทจารีต ... 7 บทความ