รอสักครุ่...

ปุราณอักษรา

เข้าชม 599

แม้คัมภีร์ใบลานที่หลงเหลืออยู่จะมีอายุไม่กี่ร้อยปี แต่อักษรขอมและอักษรธรรมที่ใช้จารก็เป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำไปศึกษาร่องรอยการสืบทอดอักขรวิธีและวิวัฒนาการอักษรโบราณ ที่มีต้นกำเนิดย้อนไปได้ไกลถึงอักษรปัลลวะ แห่งอารยธรรมอินเดีย ในยุคพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒

แท๊ก

#กรุงรัตนโกสินทร์
#การสืบทอด
#การสืบทอดพุทธธรรม
#ขอม
#คัมภีร์
#คัมภีร์ใบลาน
#คาถา
#จาร
#จารึก
#จารึกอักษรปัลลวะ
#ธรรม
#ธรรมล้านนา
#ธรรมอีสาน
#บันทึก
#บาลี
#ใบลาน
#ปุราณอักษรา
#พญามังราย
#พระเจ้านรสิงหวรมัน
#พระไตรปิฎก
#พ่อขุนรามคำแหง
#พัฒนาการอักษร
#พุทธศตวรรษ
#ภารตะ
#ภาษา
#ภาษาเขมรโบราณ
#ภาษาบาลี
#ภาษาสันสกฤต
#มหาวรรค
#ราชวงศ์ปัลลวะ
#ลาน
#ลายสือไทย
#วินัยปิฎก
#วิวัฒนาการอักษร
#วิวัฒนาการอักษรโบราณ
#ศิลาจารึก
#เส้นจาร
#หอสมุดแห่งชาติ
#อักขรวิธี
#อักขระ
#อักษร
#อักษรกวิ
#อักษรขอม
#อักษรขอมไทย
#อักษรขอมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
#อักษรขอมไทย
#สมัยสุโขทัย
#อักษรขอมไทยสมัยอยุธยา
#อักษรขอมโบราณ
#อักษรไทย
#อักษรธรรมล้านนา
#อักษรธรรมอีสาน
#อักษรโบราณ
#อักษรปัลลวะ
#อักษรมอญ
#อักษรมอญโบราณ
#อักษรหลังปัลลวะ
#อักษรอินเดีย
#อาณาจักร
#อาณาจักรเจนละ
#อาณาจักรทวารวดี
#อาณาจักรศรีวิชัย
#อาณาจักรสุโขทัย
#อินเดีย

หมวด ประณีตศาสน์ศิลป์ ... 1 บทความ