รอสักครุ่...

หีดธัมม์ งานศิลป์ ถิ่นเหนือ

เข้าชม 574

หีดธัมม์ หรือ หีดธรรม เป็นคำที่ชาวเหนือใช้เรียกหีบเก็บคัมภีร์ใบลาน มีใช้สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลในดินแดนล้านนา ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์ใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้อย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หีบพระธรรมที่ใช้ในภูมิภาคนี้นับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากหีบเก็บคัมภีร์ใบลานของภาคอื่น เพราะมีลักษณะเป็น “ทรงลุ้ง” คือเป็นทรงสี่เหลี่ยม ด้านล่างของฐานสอบเข้า ส่วนปากหีบผายออก มีฝาครอบปิดด้านบนซึ่งมีหลายลักษณะทั้งฝาตัด ฝาคุ้มและฝาเรือนยอด

แท๊ก

#กฎแห่งกรรม
#การเก็บรักษา
#การแกะสลักไม้
#การจารึกชื่อ
#การตกแต่ง
#การถวาย
#การอธิษฐาน
#การอนุรักษ์
#เก็บรักษา
#เขม่าไฟ
#คติความเชื่อ
#คติทางพระพุทธศาสนา
#ความศรัทธา
#คัมภีร์โบราณคัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#งานศิลป์
#จาร
#ชาด
#ชาดก
#ชื่อเรื่อง
#ฐาน
#ตกแต่ง
#ตัวหีบ
#ถวาย
#ถิ่นเหนือ
#ทรงลุ้ง
#ทองคำเปลว
#ที่เก็บใบลาน
#ที่มาของหีบ
#นักปราชญ์ล้านนา
#นิทานท้องถิ่น
#นิพพาน
#บริจาค
#บันทึก
#บุญ
#ใบลาน
#ประดับตกแต่ง
#ประวัติการสร้างหีบ
#ปากหีบ
#ผลบุญ
#ผู้ถวาย
#ผู้สร้าง
#ฝา
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พุทธศิลป์
#ภาคเหนือ
#ยางไม้
#รอยจารึก
#รัก
#รักษา
#เรื่องปรัมปรา
#เรือนยอด
#ลงรักปิดทอง
#ลวดลาย
#ล้านนา
#ลายรดน้ำ
#วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
#วัฒนธรรม
#วัตถุประสงค์การสร้างหีบ
#ศิลปะ
#สมบัติพระศาสนา
#สีธรรมชาติ
#สุคติ
#หลักฐาน
#หอไตร
#หัตถศิลป์
#หีดธรรม
#หีดธัมม์
#หีบ
#หีบคัมภีร์
#หีบโบราณ
#หีบพระไตรปิฎก
#หีบพระธรรม
#อธิษฐาน
#อักษรธรรม
#อักษรธรรมล้านนา
#อานิสงส์

หมวด หอพระไตรปิฎก ... 4 บทความ