รอสักครุ่...

พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เข้าชม 445

ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของบูรพมหากษัตริย์ ๙ พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คัมภีร์พระไตรปิฎกได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องนับแต่สร้างคัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่ในสมัยรัชากาลที่ ๑ และเปลี่ยนรูปแบบเป็นฉบับพิมพ์อักษรสยามเล่มแรกของโลกในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงธนบุรี
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การปกครอง
#การแปลพระไตรปิฎก
#การพิมพ์
#การฟื้นฟูพระพุทธ ศาสนา
#การเมือง
#การล่าอาณานิคม
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิ ฎก
#การสอบบาลี
#การสังคายนา
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไต รปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#จาร
#จารึก
#ฉบับ
#ฉบับชุบย่อ
#ฉบับทองน้อย
#ฉบับรดน้ำแดง
#ฉบับรดน้ำโท
#ฉบับรดน้ำเอก
#ฉลาก
#เถรวาท
#เทคโนโลยี
#ธรรมเนียมการจาร
#บาลี
#บูรพกษัตริย์
#ใบ ลาน
#ปฐมกษัตริย์
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าตากสิน
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระเจ้าอยู่หัวอานันทม หิดล
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระไตรปิฎกสยามรัฐ
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ