รอสักครุ่...

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย…รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู

เข้าชม 599

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ปกครองบ้านเมืองทั้งยามปกติและยามมีภัย โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนัน และออกพระราชกำหนดมิให้ประชาชนสูบฝิ่น ทั้งยังทรงฟื้นฟูพระราชพิธีวันวิสาขบูชาซึ่งเลือนหายไปตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นมาอีกครั้ง และในยามบ้านเมืองประสบภัยพิบัติจากโรคอหิวาตกโรค โปรดฯให้ตั้งพระราชพิธีอาพาธพินาศ ประพรมน้ำพระปริตรเพื่อเยียวยาจิตใจของพสกนิกร

แท๊ก

#กรุงธนบุรี
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การปกครอง
#การแปลพระไตรปิฎก
#การพิมพ์
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การเมือง
#การล่าอาณานิคม
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การสอบบาลี
#การสังคายนา
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#จาร
#จารึก
#จิตรกรรมฝาผนัง
#เจ้าฟ้ามงกุฏ
#ฉบับ
#ฉบับรดน้ำแดง
#ฉลาก
#เถรวาท
#นาคหลวง
#บูรพกษัตริย์
#ใบรองปกใบลาน
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
#พระปริตร
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระราชพิธี
#พระราชลัญจกร
#พระสุตตันตปิฎก
#ไม้ประกับ
#รัชกาล
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#วิธีการสืบทอดคำสอน
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สืบทอด
#หอไตร
#หอพระมณเฑียรธรรมอรรถกถา
#อักขระ
#อักษร
#อักษรขอม
#

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ