รอสักครุ่...

บูรพกษัตริย์ไทย กับพระไตรปิฎก

เข้าชม 535

บูรพกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรไทยนับแต่อาณาจักรสุโขทัยจวบจนอาณาจักรธนบุรี ได้น้อมรับเอาหลักธรรมอันดีงามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาใช้เป็นแม่บทแบบแผนในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภาร

แท๊ก

#กรุงธนบุรี
#กษัตริย์
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การประดิษฐานพระพุทธศาสนา
#การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การสังคายนา
#ขนบประเพณี
#ข้างลาย
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คามวาสี
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารึก
#ฎีกา
#ตู้พระธรรม
#ไตรภูมิพระร่วง
#เถรวาท
#ทศชาติ
#ธรรมะ
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ปกรณ์วิเสส
#ประเทศไทย
#ประเทศศรีลังกา
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#ปริยัติ
#ผนวช
#พระเจ้าตากสินมหาราช
#พระเจ้าติโลกราช
#พระเจ้าทรงธรรม
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#รัชกาล
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#พระธรรมวินัย
#พระพุทธเจ้า
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
#พระมหากษัตริย์
#พระยาลิไทย
#พระรัตนตรัย
#พระราชนิพนธ์
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
#พุทธจักร
#พุทธศตวรรษ
#พุทธศาสนิกชน
#มรดกธรรม
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์พระร่วง
#ลังกาวงศ์
#ล้านนา
#วรรณคดี
#วัฒนธรรม
#วิปัสสนา
#ศรีลังกา
#ศาสนูปถัมภก
#ศิลปะอยุธยา
#ศิลาจารึก
#ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
#สมณศักดิ์
#สังคายนา
#สืบทอด

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ