รอสักครุ่...

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย อธิปไตยของแผ่นดิน

เข้าชม 578

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ความมั่นคงของประเทศอยู่ในภาวะสั่นคลอนเนื่องจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก พระองค์จึงนำความเจริญของพระพุทธศาสนาผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจัดพิมพ์ พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒ ด้วยอักษรสยามแจกจ่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแสดงอารยธรรมและภูมิปัญญาของชาวสยามให้เป็นที่ประจักษ์ ทำให้สยามสามารถรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มภาคภูมิจวบจนปัจจุบัน

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การปกครอง
#การปริวรรต
#การแปลพระไตรปิฎก
#การพิมพ์
#การพิมพ์พระไตรปิฎก
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การเมือง
#การล่าอาณานิคม
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิฎก
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์ใบลานหลวง
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#จาร
#จารึก
#ฉบับ
#ฉบับทองทึบ
#ตู้พระไตรปิฎก
#เถรวาท
#เทคโนโลยี
#ธรรมเนียม
#ธรรมเนียมการจารบาลี
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกบาลี
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระปิยมหาราช
#พระมหากษัตริย์
#พระราชกระแส
#พระราชดำรัส
#พระราชพิธี
#พระราชลัญจกร
#พระราชโองการ
#พระสุตตันตปิฎก
#พิธีกรรม
#ภัยพระพุทธศาสนา
#ภาษาบาลี
#เมืองพุทธ
#ร.ศ. ๑๑๒
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#วัฒนธรรม
#วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
#วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#สัญลักษณ์ประจำรัชกาล
#อักษร
#อักษรขอม
#อักษรโรมัน
#อักษรสยาม
#อารยธรรม
#

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ