รอสักครุ่...

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...ยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เข้าชม 525

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ถือเป็นยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ดั่งปรากฏในพระราชจริยาวัตรต่างๆ ของพระองค์ อาทิเช่น ทรงอุปถัมภ์สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวนมาก ทรงสนับสนุนการเรียนการสอนสอนพระปริยัติธรรมในพระอาราม และทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง เป็นต้น

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การจาร
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การปกครอง
#การปริวรรต
#การแปลพระไตรปิฎก
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การเมือง
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การสอบบาลี
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#คัมภีร์ฉบับหลวง
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารึก
#เจ้าฟ้ามงกุฏ
#ฉบับ
#ฉบับชุบย่อ
#ฉบับทองน้อย
#ฉบับเทพชุมนุม
#ฉบับรดน้ำโท
#ฉบับรดน้ำเอก
#ฉบับลายกำมะลอ
#ฉบับอักษรรามัญ
#ฉลาก
#ช่างจาร
#เถรวาท
#ทีฆนิกาย
#ธรรมเนียมการจาร
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ผ้าห่อคัมภีร์
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระราชลัญจกร
#ภาพจิตรกรรม
#มรดกธรรม
#ยุคทอง
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#รามัญวัดประจำรัชกาล
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
#วัดราชโอรส
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สถาปัตยกรรม
#สืบทอด
#หอหลวง
#องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน
#อักษร
#อักษรขอม

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ