รอสักครุ่...

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฎก ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เข้าชม 518

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชจริยาวัตรที่งดงามทั้งงานสืบสานราชประเพณีด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา งานรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกต่อจากบูรพกษัตริย์ จารจารึกจัดเก็บอย่างประณีตงดงามทรงคุณค่า และงานสนันสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงธนบุรี
#กษัตริย์
#การจารคัมภีร์
#การจารใบลาน
#การประดิษฐาน
#การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสร้างคัมภีร์ใบลาน
#การสร้างพระไตรปิฎก
#การสังคายนา
#ขนบธรรมเนียม
#ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
#คัมภีร์ใบลาน
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
#คำสอน
#คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#จาร
#จารึก
#ฉบับ
#ฉลาก
#ตู้พระไตรปิฎก
#ตู้พระธรรม
#เถรวาท
#ทศชาติ
#ธรรมเนียมการจารบาลี
#บูรพกษัตริย์
#ใบลาน
#ประเทศไทย
#ประเพณี
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระไตรปิฎกฉบับหลวง
#พระไตรปิฎกใบลาน
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระราชกระแส
#พระราชนิพนธ์
#พระราชโองการ
#พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#ไม้ประกับ
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#ราชวงศ์จักรี
#วัฒนธรรม
#วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
#วิธีการสืบทอดคำสอน
#วิปัสสนา
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สืบทอด
#หอไตร
#หอพระไตรปิฎก
#หอหลวง
#อักษรขอม
#อักษรโบราณ
#อาณาจักร
#อาณาจักรธนบุรี
#

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ