รอสักครุ่...

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ พระมหาธีรราชเจ้าของชาวสยาม

เข้าชม 386

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นชาวไทยคนแรกที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ สมัยของพระองค์มีการประกาศใช้ “พุทธศักราช” เป็นศักราชทางราชการ เป็นการประกาศให้ทั่วโลกทราบว่าประเทศสยามเป็นเมืองพุทธอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นประมุข ในด้านการการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร โปรดฯให้มีหลักสูตรนักธรรม และเปลี่ยนระบบการสอบบาลีเป็นประโยค ๑-๙ ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

แท๊ก

#กรุงเทพมหานคร
#กรุงรัตนโกสินทร์
#กษัตริย์
#การปกครอง
#การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
#การเมือง
#การล่าอาณานิคม
#การศึกษา
#การศึกษาพระไตรปิฎก
#การสอบบาลี
#คริสต์ศักราช
#คัมภีร์พระไตรปิฎก
#จดหมายเหตุ
#นักธรรม
#ประเทศไทย
#ประวัติพระพุทธศาสนา
#พระเจ้าแผ่นดิน
#พระไตรปิฎก
#พระธรรมวินัย
#พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
#พระพุทธศาสนาเถรวาท
#พระมหากษัตริย์
#พระมหาธีรราชเจ้า
#พระราชกระแส
#พระราชดำรัส
#พระราชนิพนธ์
#พุทธมามกะ
#พุทธศักราช
#ภัยพระพุทธศาสนา
#รัชกาล
#รัชสมัย
#รัตนโกสินทร์
#รัตนโกสินทร์ศก
#ราชวงศ์จักรี
#โรงเรียน
#วรรณกรรม
#วัดบวรนิเวศวิหาร
#วัดประจำรัชกาล
#วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
#วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
#ศาสนูปถัมภก
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#สืบทอด
#อรรถกถา
#อักษรไทย
#อารยธรรม
#

หมวด อุปถัมภกพระศาสน์ ... 10 บทความ