วัตถุประสงค์/การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

 

1. สำรวจ ถ่ายภาพ และจัดทำบัญชีรายชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
2. ศึกษาและวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับเครือข่ายนักวิชาการทั่วประเทศ
3. สร้างฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลานร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
4. บริการให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป

 

การดำเนินงาน

1. สำรวจ และถ่ายภาพคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ และหอสมุด ในประเทศไทย และจัดทำสรุปบัญชีรายชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน
   ที่ไปสำรวจและถ่ายภาพออกมาเป็นรูปเล่ม ในแต่ละปี

2. จัดงานสัมมนาวิชาการ ที่เนื่องด้วยคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี และจัดทำเอกสารหนังสือรวบรวมองค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   เพื่อตีพิมพ์ปีละ 1 เล่ม

3. จัดประชุมคณะที่ปรึกษา เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นการพัฒนางาน การสร้างเครือข่าย ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
   กับหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลานจากองค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัย แก่ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป

5. จัดคอร์สอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์ใบลาน พระไตรปิฎก อักษรโบราณ ประวัติศาสตร์ อย่างน้อยปีละครั้ง