เถรวาทจารีต

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่บันทึกไว้ในวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งตำนานสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่ยืนยงเป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศศรีลังกาและเมียนมา

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๓)

เรื่องราวของอาณาจักรพุกาม ซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าที่รับเอาความเจริญของชนชาติมอญและปยูเข้าไปผสมผสาน ถือเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประวัติศาสตร์เมียนมา และพุกามได้รับสมญานามว่า ‘เมืองแห่งทะเลเจดีย์’

คลิกอ่าน

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๒)

เรื่องราวของชาวปยู แห่งอาณาจักรศรีเกษตร ที่มีความรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาและอารยธรรม ในช่วงประวัติศาสตร์เมียนมายุคต้น ดั่งปรากฏตัวอย่างหลักฐานเป็นจารึกลานทอง ซึ่งเป็นใบลานภาษาบาลีที่เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนา

คลิกอ่าน

มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๑)

เกร็ดประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญที่ปรากฎในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจและค้นหาแหล่งคัมภีร์ใบลานในประเทศเมียนมา เพราะแหล่งใดที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ณ ที่นั้นอาจจะมีคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจพบมาก่อน

คลิกอ่าน

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๓)

จุดเปลี่ยนวิธีการสืบทอดพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการสวดทรงจำแบบมุขปาฐะเป็นการจารจารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นใบลาน ในรัชสมัยกษัตริย์ชาวสิงหลพระนามว่า พระเจ้าวัฏฏคามนีอภัย อันเป็นแม่แบบให้ดินแดนอื่นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทปฏิบัติตามเป็นธรรมเนียมสืบต่อมายาวนานหลายพันปี

คลิกอ่าน

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๒)

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ เกาะลังกาหลังพุทธปรินิพพาน ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทีปวงศ์ และพระคัมภีร์มหาวงศ์ กล่าวถึงการประดิษฐานและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งกรุงลังกา ผู้เป็นสหายกับพระเจ้าอโศกมหาราช

คลิกอ่าน

ลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม (ตอนที่ ๑)

”ลังกาทวีป” ในปัจจุบันคือ ประเทศศรีลังกา เป็นเมืองพุทธที่มีประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ดั่งปรากฏในพระคัมภีร์ทีปวงศ์และพระคัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นพงศาวดารที่เก่าแก่บันทึกตำนานการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปนับแต่ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพ

คลิกอ่าน

วิถีใบลาน แห่งน่านนคร

นับแต่พุทธศตวรรษที่ 18 น่านเป็นนครรัฐที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์แห่งเดียวในเขตอาณาจักรล้านนา เส้นทางการค้าเกลือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับอาณาจักรและเมืองต่างๆ รวมถึงการรับธรรมเนียมการจารคัมภีร์ใบลานด้วยอักษรธรรม และการศึกษาภาษาบาลีที่มีมาตลอดต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดน่านจึงเป็นแหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย

คลิกอ่าน

สังคายนา เชื่อมกาลสานธรรม

นับแต่หลังพุทธปรินิพพานเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนจนถึงปัจจุบันการสังคายนาแต่ละยุคสมัยมีรูปแบบการสืบทอดแตกต่างกันไป ทั้งแบบมุขปาฐะ การจารจารึก และพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อสืบทอดธำรงและเชื่อมคำสอนครั้งพุทธกาลให้ส่งผ่านกาลเวลามาสู่เราชาวพุทธในปัจจุบัน

คลิกอ่าน