อุปถัมภกพระศาสน์

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนานับแต่ สมัยสุโขทัยจวบจนบูรพกษัตริย์ ๙ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ล้วนทรงดำรงฐานะองค์ศาสนูปถัมภกยอยกพระศาสนา

พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของบูรพมหากษัตริย์ ๙ พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คัมภีร์พระไตรปิฎกได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องนับแต่สร้างคัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่ในสมัยรัชากาลที่ ๑ และเปลี่ยนรูปแบบเป็นฉบับพิมพ์อักษรสยามเล่มแรกของโลกในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

คลิกอ่าน

สองพระมหากษัตริย์...ร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นหลักใจและหลักชัยแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชอัจฉริยะประกอบด้วยความศรัทธาที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพระพุทธศาสนา ทรงเป็นประหนึ่งร่มฉัตรคุ้มครองพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

คลิกอ่าน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ หรือ ฉบับ "สฺยามรฏฐสฺสเตปิฏกํ" หนึ่งชุดมี 45 เล่ม ถือเป็นการสานต่องานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถได้ทรงริเริ่มไว้เดิมจำนวน 39 เล่ม พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้มีส่วนร่วมในกองทุน พระไตรปิฎกฉบับนี้จึงชื่อว่าเป็นของชาวไทยทุกคน

คลิกอ่าน

ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ พระมหาธีรราชเจ้าของชาวสยาม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเป็นชาวไทยคนแรกที่ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ สมัยของพระองค์มีการประกาศใช้ “พุทธศักราช” เป็นศักราชทางราชการ เป็นการประกาศให้ทั่วโลกทราบว่าประเทศสยามเป็นเมืองพุทธอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นประมุข ในด้านการการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร โปรดฯให้มีหลักสูตรนักธรรม และเปลี่ยนระบบการสอบบาลีเป็นประโยค ๑-๙ ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

คลิกอ่าน

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกพิมพ์อักษรไทย อธิปไตยของแผ่นดิน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ความมั่นคงของประเทศอยู่ในภาวะสั่นคลอนเนื่องจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก พระองค์จึงนำความเจริญของพระพุทธศาสนาผนวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจัดพิมพ์ พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ. ๑๑๒ ด้วยอักษรสยามแจกจ่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแสดงอารยธรรมและภูมิปัญญาของชาวสยามให้เป็นที่ประจักษ์ ทำให้สยามสามารถรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มภาคภูมิจวบจนปัจจุบัน

คลิกอ่าน

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...ก้าวสู่รัตนโกสินทร์ตอนกลาง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่สอง ที่มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ถัดจากพระมหาธรรมราชาธิราชาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงสุโขทัย เพราะทรงพระผนวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาอยู่นานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดๆ กอปรกับความเชี่ยวชาญด้านภาษามคธทำให้ทรงสามารถศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

คลิกอ่าน

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...ยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ถือเป็นยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ดั่งปรากฏในพระราชจริยาวัตรต่างๆ ของพระองค์ อาทิเช่น ทรงอุปถัมภ์สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ครบถ้วนสมบูรณ์จำนวนมาก ทรงสนับสนุนการเรียนการสอนสอนพระปริยัติธรรมในพระอาราม และทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง เป็นต้น

คลิกอ่าน

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย…รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ปกครองบ้านเมืองทั้งยามปกติและยามมีภัย โปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนัน และออกพระราชกำหนดมิให้ประชาชนสูบฝิ่น ทั้งยังทรงฟื้นฟูพระราชพิธีวันวิสาขบูชาซึ่งเลือนหายไปตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นมาอีกครั้ง และในยามบ้านเมืองประสบภัยพิบัติจากโรคอหิวาตกโรค โปรดฯให้ตั้งพระราชพิธีอาพาธพินาศ ประพรมน้ำพระปริตรเพื่อเยียวยาจิตใจของพสกนิกร

คลิกอ่าน

พระมหากษัตริย์ไทยกับพระไตรปิฎก ตอน ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชจริยาวัตรที่งดงามทั้งงานสืบสานราชประเพณีด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา งานรวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกต่อจากบูรพกษัตริย์ จารจารึกจัดเก็บอย่างประณีตงดงามทรงคุณค่า และงานสนันสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย

คลิกอ่าน

บูรพกษัตริย์ไทย กับพระไตรปิฎก

บูรพกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรไทยนับแต่อาณาจักรสุโขทัยจวบจนอาณาจักรธนบุรี ได้น้อมรับเอาหลักธรรมอันดีงามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมาใช้เป็นแม่บทแบบแผนในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภาร

คลิกอ่าน