พระไตรปิฎก มรดก ๙ แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของบูรพมหากษัตริย์ ๙ พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คัมภีร์พระไตรปิฎกได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องนับแต่สร้างคัมภีร์ใบลานฉบับทองใหญ่ในสมัยรัชากาลที่ ๑ และเปลี่ยนรูปแบบเป็นฉบับพิมพ์อักษรสยามเล่มแรกของโลกในสมัยรัชกาลที่ ๕ จนกระทั่งการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

คลิกอ่าน

แท๊ก

กรุงเทพมหานคร กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ การจาร การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การปกครอง การแปลพระไตรปิฎก การพิมพ์ การฟื้นฟูพระพุทธ ศาสนา การเมือง การล่าอาณานิคม การศึกษา การศึกษาพระไตรปิฎก การสร้างคัมภีร์ใบลาน การสร้างพระไตรปิ ฎก การสอบบาลี การสังคายนา ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา คัมภีร์ฉบับหลวง คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไต รปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน จาร จารึก ฉบับ ฉบับชุบย่อ ฉบับทองน้อย ฉบับรดน้ำแดง ฉบับรดน้ำโท ฉบับรดน้ำเอก ฉลาก เถรวาท เทคโนโลยี ธรรมเนียมการจาร บาลี บูรพกษัตริย์ ใบ ลาน ปฐมกษัตริย์ ประเทศไทย ประวัติพระพุทธศาสนา พระเจ้าตากสิน พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัวอานันทม หิดล พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระไตรปิฎกใบลาน พระไตรปิฎกสยามรัฐ พระธรรมวินัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย