สองพระมหากษัตริย์...ร่มฉัตรแห่งแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นหลักใจและหลักชัยแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชอัจฉริยะประกอบด้วยความศรัทธาที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพระพุทธศาสนา ทรงเป็นประหนึ่งร่มฉัตรคุ้มครองพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

คลิกอ่าน

แท๊ก

กรุงเทพมหานคร กรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ การปกครอง การแปลพระไตรปิฎก การพิมพ์ การเมือง การสร้างพระไตรปิฎก ความรุ่งเรืองของพระพุท ธศาสนา คัมภีร์พระไตรปิฎก ฉัฏฐสังคายนา เถรวาท เทคโนโลยี บูรพกษัตริย์ ใบลาน ประเทศไทย ประวัติพระพุทธศาสนา พระเจ้าแผ่นดิน พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกภาษาไทย พระธรรมวินัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธศาสนาเถรวาท พระมหากษัตริย์ พระรัตนตรัย พุทธมามกะ ภาษาไทย เมืองพุทธ ร.ศ. 112 รัชกาล รัชสมัย รัตนโกสินทร์ ราชวงศ์จักรี วัดพรศรีรัตนศาสดาราม ศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหากษัตริย์ สังคายนา