พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ หรือ ฉบับ "สฺยามรฏฐสฺสเตปิฏกํ" หนึ่งชุดมี 45 เล่ม ถือเป็นการสานต่องานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถได้ทรงริเริ่มไว้เดิมจำนวน 39 เล่ม พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้มีส่วนร่วมในกองทุน พระไตรปิฎกฉบับนี้จึงชื่อว่าเป็นของชาวไทยทุกคน

คลิกอ่าน

แท๊ก

กรุงรัตนโกสินทร์ กษัตริย์ การตรวจชำระ การปกครอง การปริวรรต การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพิมพ์ การเมือง การศึกษาพระไตรปิฎก การสร้างพระไตรปิฎก การอนุรักษ์ ขุททกนิกาย คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ฎีกา ตู้พระธรรม ทีฆนิกาย เทคโนโลยี บูรพกษัตริย์ ประเทศไทย ประวัติพระพุทธศาสนา พระเจ้าแผ่นดิน พระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระธรรมวินัย พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปริยัติธรรม พระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ พระราชกระแส พระราชดำรัส พระราชพิธี พระวินัยปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก พุทธจักร ภัยพระพุทธศาสนา มัชฌิมนิกาย ร.ศ. 112 รักษา รัชกาล รัชสมัย รัตนโกสินทร์ ราชกิจจานุเบกษา ราชวงศ์จักรี ลายรดน้ำ ลายลักษณ์อักษร วชิราวุธ วัฒนธรรม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ศาสนูปถัมภก ศิลปะ สมัยอยุธยา สังยุตตนิกาย หอมณเฑียรธรรม หอสมุด หอสมุดแห่งชาติ หีบธรรม หีบพระไตรปิฎก