มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๓)

เรื่องราวของอาณาจักรพุกาม ซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติพม่าที่รับเอาความเจริญของชนชาติมอญและปยูเข้าไปผสมผสาน ถือเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเถรวาทมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในประวัติศาสตร์เมียนมา และพุกามได้รับสมญานามว่า ‘เมืองแห่งทะเลเจดีย์’

คลิกอ่าน

แท๊ก

การเก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน การคัดลอก การจาร การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การชำระพระพุทธศาสนา การปกครอง การเปรียบเทียบ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา การศึกษา การอัญเชิญพระไตรปิฎก ขนบธรรมเนียม ความรุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ความศรัทธา คัมภีร์ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการพระไตรปิฎก จารึก เจดีย์ เจดีย์ชเวซิกอง เจดีย์ชเวดากอง ชนชาติพม่า ชนเผ่ามอญชาวปยู ทะเลเจดีย์ เทพเจ้า นัต โบราณคดี โบราณวัตถุ ใบลานเก่าแก่ที่สุด ปฏิบัติ ปฏิเวธ ปฐมกษัตริย์ ปยู ประติมากรรม ประเทศพม่า ประเทศเมียนมา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ปริยัติ ปิตะกะไต้ แผ่นลาน พม่า พระเขี้ยวแก้ว พระเจ้าวิชัยพาหุ พระเจ้าอโนรธา พระเจ้าอโนรธามังช่อ พระชินอรหันต์ พระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกใบลาน พระไตรปิฎกอักษรพม่า พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุกาม ภาษาบาลี ภาษาโบราณ มิงกะลาบาเมืองสะเทิม รอยจารึก ลังกา ลายลักษณ์อักษร วรรณกรรม วัฒนธรรมเมียนมา วัตถุโบราณ วิธีการสืบทอด วิหาร ศาสนสถาน ศิลปะ