มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๒)

เรื่องราวของชาวปยู แห่งอาณาจักรศรีเกษตร ที่มีความรุ่งเรืองด้านพระพุทธศาสนาและอารยธรรม ในช่วงประวัติศาสตร์เมียนมายุคต้น ดั่งปรากฏตัวอย่างหลักฐานเป็นจารึกลานทอง ซึ่งเป็นใบลานภาษาบาลีที่เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนา

คลิกอ่าน

แท๊ก

การจาร การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การปกครอง ขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ความรุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ความศรัทธา คัมภีร์ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คาถา คำสอน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โครงการพระไตรปิฎก จารึก จารึกลานทอง เจดีย์ชเวดากอง ชนชาติพม่า ชมพูทวีป ชาวปยู ตักศิลา นครรัฐ นักประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ ใบลานเก่าแก่ที่สุด ใบลานทองคำ ปยู ประเทศพม่า ประเทศเมียนมา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ผู้ถวาย แผ่นลาน พม่า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกบาลีฉบับพิมพ์ พระไตรปิฎกใบลาน พระไตรปิฎกอักษรพม่า พระธรรม พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา พระโมคคัลลานะ พระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสารีบุตร พระสาวก พระอานนท์ พุกาม ภาษาตาย ภาษาบาลี ภาษาโบราณ ภาษาปยู มรดกโลก เมืองศรีเกษตร แม่น้ำอิระวดี รอยจารึก วัฒนธรรมเมียนมา วัตถุโบราณ วิธีการสืบทอด วิหาร ศรีเกษตร ศาสนสถาน ศิลปะเมียนมา สถาปัตยกรรม สถูป สภาพสังคม สมัยพุกาม สังคมเมือง สายจารีตพม่า หลักฐาน หลักฐานการศึกษา