มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๑)

เกร็ดประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญที่ปรากฎในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจและค้นหาแหล่งคัมภีร์ใบลานในประเทศเมียนมา เพราะแหล่งใดที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน ณ ที่นั้นอาจจะมีคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจพบมาก่อน

คลิกอ่าน

แท๊ก

กษัตริย์ กษัตรีย์ การจาร การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การศึกษา การสำรวจ เกร็ดประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม คณะสำรวจ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เครื่องประดับ โครงการพระไตรปิฎก จาร เจดีย์ เจดีย์ชะเวดากอง ตปุสสะ ตรัสรู้ ตำนาน เถรวาท ทองคำ ธรรมเนียมการจาร ธรรมะ บริขาร ใบลาน ประเทศพม่า ประเทศเมียนมา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา พม่า พระกกุสันธพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระเกศา พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พระไตรปิฎกอักษรพม่า พระธรรม พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเถรวาท พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมา พระรัตนตรัย พระวินัยปิฎก พระสงฆ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พัฒนาการรูปแบบอักษร พุทธบริษัทสี่ พุทธมามกะ พุทธศาสนิกชน เพชร ภัลลิกะ ภาษา ภาษามอญ มรดกธรรม มหาวรรค มิงกะลาบา เมียนมา รักษา รัตนชาติ ลายลักษณ์อักษร วรรณกรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ วัตถุโบราณ วิธีการสืบทอด วิธีการสืบทอดคำสอน ศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน สักการะบูชา สายจารีตพม่า สืบทอด หลักฐานปฐมภูมิ แหล่งคัมภีร์