คัมภีร์ใบลานราษฎร์ ร่วมสืบศาสน์และชาติไทย

คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง หรือฉบับของหลวง คือคัมภีร์ใบลานที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือโปรดเกล้าฯให้สร้าง รวมถึงคัมภีร์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างขึ้น ส่วนคัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ หรือฉบับเชลยศักดิ์ คือ คัมภีร์ใบลานที่ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา หรือราษฎรทั่วไปเกิดจิตศรัทธาสร้างขึ้นมา

คลิกอ่าน

แท๊ก

กษัตริย์ การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การตกแต่งคัมภีร์ใบลาน การประดิษฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสร้างคัมภีร์ใบลาน การสังคายนา ขนบธรรมเนียม ขนบประเพณี ขุนนาง ครูบากัญจนอรัญญวาสี คัมภีร์ คัมภีร์ฉบับหลวง คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานฉบับเชลยศักดิ์ คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวง คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จาร จารึก ฉบับ ฉบับคัมภีร์ใบลาน ฉบับทองทึบ ฉบับรองทรง ฉบับรักทึบ ฉบับล่องชาด ฉบับล่องรัก ฉบับลานดิบ เชียงใหม่ ทีฆนิกาย ธรรมเนียม บูรพกษัตริย์ ใบปกหน้า ใบรองปก ใบลาน ประเทศไทย ประวัติพระพุทธศาสนา ป้ายฉลาก พระเจ้าติโลกราช พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอโศกมหาราช พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกใบลาน พระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหากษัตริย์ไทย ไม้ประกับ รัชกาล รัชสมัย รัตนโกสินทร์ ลายลักษณ์อักษร วัฒนธรรม ศรัทธา ศาสนูปถัมภก สถาบันพระมหากษัตริย์ สมัยรัตนโกสินทร์ สังคายนา สัญลักษณ์ประจำรัชกาล