ตู้พระไตรปิฎก มรดกประณีตศิลป์

“ตู้ลายทอง” เป็นคำที่มักใช้เรียกตู้พระไตรปิฎกที่ตกแต่งด้วยลายรดน้ำ ลงรักปิดทองตลอดทั้งตู้ มีเอกลักษณ์ตรงที่ใช้เพียงสีทองของทองคำ และสีดำของยางรัก ส่วนตู้พระไตรปิฎกลายกำมะลอ คือ ตู้ที่ลงลายทองรดน้ำแล้วเอารักผสมสีฝุ่นและชาดระบายผสมลงไปกับลายทองบนผนังที่ลงพื้นรักไว้

คลิกอ่าน

แท๊ก

การตกแต่ง การถวาย การอนุรักษ์ เก็บรักษา ขนบประเพณี คติทางพระพุทธศาสนา ความศรัทธา คัมภีร์โบราณ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน งานประณีตศิลป์ งานศิลป์ จิตรกรรม ชาด ชาดก ตกแต่ง ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม ตู้ลายทอง ตู้ลายรดน้ำ ถวาย ทองคำเปลว ที่เก็บใบลาน ธรรมเนียม ประดับตกแต่ง ประเพณี พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธบริษัทสี่ พุทธศาสนิกชน พุทธศิลป์ มรดก รัก รักทึบ รักษา รามเกียรติ์ ลงรักปิดทอง ลวดลาย ล้านนา ลายกำมะลอ ลายรดน้ำ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วรรณคดี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนวัตถุ ศิลปะ สมบัติพระศาสนา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ สมัยอยุธยา สีธรรมชาติ หอไตร หอสมุดแห่งชาติ หัตถศิลป์ อาณาจักร