อักษรธรรมล้านนา อักษราจารพุทธธรรม

ย้อนไปนานนับพันปี บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนา มีพื้นที่ครอบคลุมหลายจังหวัด อาทิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ตลอดจนเขตสิบสองปันนาของจีนและบางส่วนของพม่า ผู้คนในถิ่นนี้มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง อักษรที่นิยมใช้เขียนวรรณคดีทางโลก คืออักษรฝักขาม ส่วนอักษรที่นิยมใช้บันทึกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ อักษรธรรม จึงเรียกอักษรธรรมที่ใช้ในอาณาจักรล้านนาว่า “อักษรธรรมล้านนา”

คลิกอ่าน

แท๊ก

การจาร การรวบรวมคัมภีร์ การสร้างคัมภีร์ การสืบทอด กษัตริย์ ขนบธรรมเนียม ครูบากัญจนอรัญญวาสี คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จาร ตรวจชำระ ตำรา เถรวาท ที่เก็บคัมภีร์ ธรรมเนียมการจาร ใบลาน ประเทศไทย ปราชญ์ล้านนา พระเจ้าติโลกราช พระเจ้าแผ่ นดิน พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พระธรรมวินัย พระมหากษัตริย์ พระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มรดกธรรมยุคทอง รัชกาล ราชวงศ์มังราย ล้านนา วรรณกรรม สังคายนา สืบทอด หลักฐานปฐมภูมิ แหล่งคัมภีร์ใบลาน อักขระวิธี อักษรธรรม อักษรธรรมล้านนา อักษรโบราณ อาณาจักร อาณาจักรล้านนา