ลายรดน้ำ วิถีธรรม วิถีไทย

ลายเส้นสีทองของลายรดน้ำประดับตกแต่งฝาผนังตู้พระไตรปิฎกเป็นงานศิลปะชั้นสูง ที่ช่างศิลป์นำแผ่นทองคำเปลวมาผสานกระบวนการอันละเอียดอ่อนของงานประณีตศิลป์ และการล้างหรดาลออกด้วยน้ำในขั้นตอนสุดท้ายให้ปรากฏเฉพาะลวดลายในส่วนที่ทองคำเปลวติดอยู่บนตัวพื้นรัก จึงเป็นที่มาของคำว่า“ลายรดน้ำ”

คลิกอ่าน

แท๊ก

กฎแห่งกรรม การตกแต่ง การถวาย การอนุรักษ์ เก็บรักษา คติทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา คัมภีร์โบราณ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน งานประณีตศิลป์ งานศิลป์ จิตรกรรม ช่างศิลป์ ชาด ชาดก ฎีกา ตกแต่ง ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม ตู้ลายทอง ตู้ลายรดน้ำ ไตรภูมิพระร่วง ถวาย ทองคำเปลว ที่เก็บใบลาน ธรรมเนียม นิทานพื้นบ้าน ประณีตศิลป์ ประดับตกแต่ง ประเพณี พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพุทธโฆษาจารย์ พระพุทธศาสนา พระยาลิไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พุทธบริษัทสี่ พุทธประวัติ พุทธศาสนิกชน พุทธศิลป์ มรดก รัก รักทึบ รักษา รัชกาล รัตนโกสินทร์ รามเกียรติ์ ลงรักปิดทอง ลวดลาย ลังกา ล้านนา ลายกำมะลอ ลายรดน้ำ วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา วรรณคดี วัฒนธรรม วัดอรุณราชวราราม วิถีชีวิต ศาสนวัตถุ ศิลปะ สมบัติพระศาสนา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ สมัยอยุธยา สุโขทัย หอไตร หอสมุดแห่งชาติ หัตถศิลป์ อยุธยา อรรถกถา อาณาจักร