จดจำ จรดจาร

การสังคายนาด้วยแบบ มุขปาฐะ เป็นวิธีสืบทอดที่ใช้เรื่อยมาจนถึงการสังคายนาครั้งที่ ๕ ในราว พ.ศ. ๔๐๐ เศษ จึงเปลี่ยนวิธีการสืบทอดเป็น บันทึกเป็นลายลักษณ์ ณ เกาะลังกา นับเป็นการจารคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับแรกของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ซึ่งเป็นต้นแบบของคัมภีร์ที่มีการนำไปปริวรรตถ่ายถอด และคัดลอกเป็นอักษรต่างๆ โดยยังคงภาษาบาลีดั้งเดิมไว้

คลิกอ่าน

แท๊ก

การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การสร้างคัมภีร์ การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกการสืบทอดพุทธธรรม ขั้นตอนการจาร ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์ เขม่าไฟ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จาร จารจารึก ช่างจาร ถ้ำสัตบรรณคูหา เถรวาท ทีฆนิกาย ธรรมเนียมการจาร ใบลาน ใบลานการเก็บรักษา ปฐมสังคายนา ประเทศศรีลังกา ปริวรรต พระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกใบลาน พระธรรมวินัย พระมหากัสสปะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาษาบาลี มรดกธรรม มุขปาฐะ รูปแบบการสืบทอด ลงดำ ลายลักษณ์อักษร ลูกประคบ สืบทอด เส้นบรรทัด เหล็กจาร อักษรขอม อักษรธรรม อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน อักษรโบราณ อักษรพม่า อักษรสิงหล อานิสงส์ อาโลกเลนสถาน