เตรียมแผ่นลาน จารพระธรรม

ขั้นตอนการเตรียมลานจากใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นธรรมเจดีย์ที่ ต้องผ่านขั้นตอนอันพิถีพิถัน ตามแบบโบราณจะใช้เหล็กจารเขียนตัวอักษร แล้วนำเขม่าจากควันไฟผสมน้ำมันยางลูบ ขัดด้วยแกลบหยาบ ตัวอักษรก็จะปรากฏชัดขึ้นและติดแน่นอยู่ได้นานนับร้อยปี

คลิกอ่าน

แท๊ก

การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การสร้างคัมภีร์ การสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก การสืบทอดพุทธธรรม การอนุรักษ์ เก็บรักษา ขั้นตอนการจาร ขั้นตอนการสร้างคัมภีร์ เขม่าไฟ คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน คำสอน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จาร จารจารึก ช่างจาร ถวาย เถรวาท ทีฆนิกาย ธรรมเนียมการจาร น้ำมันยาง นิพพาน ใบลาน ใบลานการเก็บรักษา ประเทศศรีลังกา ปรินิพพาน ผูก พระไตรปิฎกบาลี พระไตรปิฎกใบลาน พระธรรมวินัย พระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสูตร พระอานนท์ พุทธประวัติ ภาษาบาลี มรดกธรรม มหาวรรค มุขปาฐะ รูปแบบการสืบทอด ลงดำ ลบดำ ลายลักษณ์อักษร ลูกประคบ สายสนอง สืบทอด เส้นบรรทัด หลักฐานปฐมภูมิ เหล็กจาร องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน อักษรโบราณ อานิสงส์ อาโลกเลนสถาน