คัมภีร์แห่งกษัตริย์ สมบัติแห่งแผ่นดิน

พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงถือเป็นราชธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชา ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

คลิกอ่าน

แท๊ก

กรุงธนบุรี กษัตริย์ การจารคัมภีร์ การจารใบลาน การตกแต่งคัมภีร์ใบลาน การสร้างคัมภีร์ การสังคายนา ขนบธรรมเนียม ข้างลาย ขุนนาง คัมภีร์ คัมภีร์ฉบับหลวง คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ใบลานฉบับเชลยศักดิ์ คัมภีร์ใบลานฉบับราษฎร์ คัมภีร์ใบลานฉบับหลวง คัมภีร์ใบลานในประเทศไทย คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับหลวง คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน จาร ฉบับ ฉบับคัมภีร์ใบลาน ฉลาก ชาดทึบ ชุบย่อ ทองชุบ ทองทึบ ทองน้อย ทองใหญ่ เทพชุมนุม ธรรมเนียม ธรรมเนียมการจาร ใบรองปก ใบลาน ประเทศไทย ประวัติศาสตร์ พระเจ้าตากสินมหาราช พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกใบลาน พระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ไทย พระรัตนตรัย พุทธจักร มรดกธรรม ไม้ประกับ ยุคสมัย รดน้ำดำเอก รดน้ำแดง รดน้ำโท รองทรง รัชกาล รัชสมัย รัตนโกสินทร์ ล่องชาด ล่องรัก ลายกำมะลอ ลายรดน้ำ ศาสนูปถัมภก สัญลักษณ์ประจำรัชกาล สุโขทัย องค์ประกอบคัมภีร์ใบลาน อยุธยา อักษรขอม