กิจกรรม

Seminar on Pāli Texts and Manuscripts

วันที่ 2018-11-11

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ
สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ ครั้งที่ 1 ใบลาน ณ ล้านนา

วันที่ 2019-06-15

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ
The 2nd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts

วันที่ 2019-11-09

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ