รอสักครุ่...

กิจของเรา... ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง

แต่เพื่อให้เป็นความดี...แก่ผู้ที่จะมาในภายหลัง

บทความวิชาการ

งานวิจัย

บทความวิชาการ

แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลีจากคัมภีร์ใบลาน

การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎกบาลีฉบับใบลานเพื่อวินิจฉัยคำต่างในพระไตรปิฎก: กรณีศึกษาจากสุภสูตรแห่งคัมภีร์ทีฆนิกาย

เอรกปัตตนาคราช (1): ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างฉบับบาลีและคัมภีร์อื่นๆ

การใช้อรรถกถาวินิจฉัยศัพท์ดั้งเดิม : กรณีศึกษาคัมภีร์ทีฆนิกาย

เถรวาทกับหินยานต่างกันอย่างไร

การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมในประเทศไทยและกัมพูชา

ธารความรู้

สื่อ VDO

กิจกรรม

ร้านหนังสือ