กิจของเรา... ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
แต่เพื่อให้เป็นความดี...แก่ผู้ที่จะมาในภายหลัง

ธารความรู้

เล่าเรื่องลาน
เล่าเรื่องลาน

การสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ที่พระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธาสร้างถวายไว้เป็นมรดกธรรมในพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ

จารธรรมวินัย
จารธรรมวินัย

การสร้างคัมภีร์ใบลานจากใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทรงคุณค่า ที่จดจารพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่รวมเข้ากันเป็นมัดคัมภีร์

อ่านต่อ

หอพระไตรปิฎก
หอพระไตรปิฎก

ธรรมเจดีย์ ที่ประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ถูกบรรจงสร้างด้วยศิลปะอันประณีตงดงามเพื่อรองรับธรรมรัตนะอันพิสุทธิ์

อ่านต่อ

อุปถัมภกพระศาสน์
อุปถัมภกพระศาสน์

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนานับแต่ สมัยสุโขทัยจวบจนบูรพกษัตริย์ ๙ รัชกาล แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทุกพระองค์ล้วนทรงดำรงฐานะองค์ศาสนูปถัมภกยอยกพระศาสนา

อ่านต่อ

เถรวาทจารีต
เถรวาทจารีต

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทที่บันทึกไว้ในวรรณกรรมต่างๆ รวมทั้งตำนานสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่ยืนยงเป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศศรีลังกาและเมียนมา

อ่านต่อ

ประณีตศาสน์ศิลป์
ประณีตศาสน์ศิลป์

ความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานเข้ากับ การสรรสร้างสื่อเพื่อบันทึกเรื่องราวคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนถึงความเคารพบูชา และศรัทธาปสาทของผู้น้อมถวาย

อ่านต่อ

สื่อ VDO

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.1 กว่าจะเป็นคัมภีร์ใบลาน

จากใบไม้ธรรมดาจนกลายเป็น ‘คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน’ อันศักดิ์สิทธิ์ ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มากมาย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความศรัทธาของผู้สรรสร้าง น้อมถวายเพื่อสืบทอดคำสอนขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.2 สืบสายสืบสานคัมภีร์

จากใบลานสี่สายจารีตสู่ 'พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์' คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานเป็นแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ ที่นำมาใช้เทียบเคียงสำหรับจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับจารีตอักษรต่าง ๆ ที่ยึดเอาเนื้อความตามคัมภีร์ใบลานสายจารีตของตนเป็นสำคัญ แม้วันนี้คัมภีร์ใบลานต้นฉบับอาจผุพัง แต่ไฟล์ภาพดิจิทัลจะยังเป็นหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาต่อไปอีกยาวนาน

ตามรอยคัมภีร์โบราณ : EP.3 สืบทอดมรดกธรรมอันล้ำค่า

งานสำรวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน กว่า 10,000 มัด ที่เจ้าหน้าที่ประจำ‘ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน’ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ออกสำรวจ ทำความสะอาดและถ่ายภาพแบบหน้าต่อหน้า เพื่อรักษามรดกธรรมอันล้ำค่าให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาต่อไป

กิจกรรม

พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลาน 4 สายอักษร จาก 4 ประเทศ ร่วมฟังสัมมนาและชมนิทรรศการคัมภีร์ใบลาน

วันที่ 2020-11-07

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียน
The 2nd Seminar on Pāli Texts and Manuscripts

วันที่ 2019-11-09

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ
สัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการ ครั้งที่ 1 ใบลาน ณ ล้านนา

วันที่ 2019-06-15

ณ ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ